menu phone arrow_upward

Warsztaty dla instruktorów

W oparciu o zapisy w Ustawie o Kierujących Pojazdami – każdy instruktor zobowiązany jest do corocznego uczestniczenia w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Warsztaty szkoleniowe instruktorów nauki jazdy obejmują zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. Na każdy z trzech dni warsztatów składają się zajęcia teoretyczne (12h), praktyczne (plac manewrowy (1h) i ruch drogowy (1h)).

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy występują w charakterze kandydatów na kierowców. Instruktor prowadzący warsztaty pełni rolę obserwatora oceniającego sposób przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na kierowców przez uczestników. Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach. Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku.

Informacje

Art. 37. 1. Instruktor jest zobowiązany

 1. przekazywać staroście:
  1. numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
  2. informację o zmianie danych, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
  3. co rocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art.35 ust.6;
  4. do dnia 7 stycznia każdego roku przedstawić staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6

Art. 46. 1. Starosta skreśla instruktora z ewidencji instruktorów w przypadku:

 1. nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego.

Organizacja warsztatów

Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów/wykładowców obejmują zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne.

Część teoretyczna - wykłady (10 godzin)
 1. uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:
  • psychologia (1h)
  • metodyka nauczania (1h)
  • prawo ruchu drogowego (1h)
  • technika kierowania i obsługi pojazdu (1h)
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego (1h)
  • zasady prowadzenia ośrodka (1h)
 2. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych;
 3. omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – co najmniej dwie godziny zajęć teoretycznych.
Część praktyczna

Zajęcia praktyczne obejmują co najmniej następujące tematy:

 1. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kan-dydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;
 2. przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w cha-rakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – co najmniej jedna godzina zajęć praktycznych;
 3. ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – co najmniej dwie godziny zajęć praktycznych.
Kadra

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę:

 • egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
 • policjanta
 • psychologa
 • pedagoga
 • instruktorów nauki jazdy