menu phone arrow_upward

KURSY NA KWALIFIKACJĘ

WSTĘPNĄ, PRZYSPIESZONĄ I UZUPEŁNIAJĄCĄ ORAZ SZKOLENIA OKRESOWE

Każdy kierowca mający zamiar podjąć pracę w charakterze kierowcy zawodowego musi ukończyć szkolenie w zakresie:


 • Szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej Kierowcy dotyczy:
 • Kierowcy który ukończył kurs prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1” po dniu 09.09.2009 r., lub
 • Kierowcy który ukończył kurs prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1” po dniu 09.09.2008 r.
 • Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która ukończyła szkolenie na kursie prawa jazdy, odpowiednio dla kat „C” lub „D” i zdała egzamin na prawo jazdy.

Do szkolenia teoretycznego w zakresie kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która rozpoczęła szkolenie na kursie na prawa jazdy, odpowiednio dla kat C lub D.

Do szkolenia praktycznego może przystąpić osoba która zakończyła szkolenie praktyczne, odpowiednio w zakresie kategorii C lub D prawa jazdy, a nie odbyła jeszcze egzaminu państwowego na prawo jazdy.


Posiadamy w swojej ofercie następujące rodzaje szkoleń:
kwalifikacja wstępna (KW),
kwalifikacja wstępna przyspieszona (KWP),
kwalifikacja wstępna uzupełniająca (KWU),
szkolenia okresowe (SO)

KWALIFIKACJA WSTĘPNA (KW)

Dotyczy tych kierowców którzy nie ukończyli:

 • 21 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii C lub C1
 • 23 roku życia w przypadku prawa jazdy Kategorii D lub D1

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości godzin:

 • TEORIA: 260 godzin zajęć teoretycznych (37 modułów po 7 godzin)
 • PRAKTYKA: 20 godzin zajęć praktycznych (10 modułów po 2 godziny), w tym:
  • 16 godzin w Ruchu Drogowym (RD), oraz
  • 4 godziny w Warunkach Specjalnych (WS) na płycie poślizgowej, lub
  • 2 godziny na Symulatorze Pojazdu (SYM)

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA (KWP)

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli:

 • 21 rok życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „C” lub „C1”
 • 23 rok życia w przypadku prawa jazdy Kategorii „D” lub „D1”

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości godzin:

 • TEORIA: 130 godzin zajęć teoretycznych (20 modułów po 7 godzin)
 • PRAKTYKA: 10 godzin zajęć praktycznych (5 modułów po 2 godziny), w tym:
  • 8 godzin w ruchu drogowym (RD), oraz
  • 2 godziny w warunkach specjalnych (WS) na płycie poślizgowej, lub
  • 1 godzina na symulatorze pojazdu (SYM)

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA (KWU)

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli wcześniej szkolenie kwalifikacji wstępnej w zakresie jednej z kategorii zawodowych prawa jazdy, a obecnie „uzupełniają” swoje prawo jazdy o drugą kategorię.

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości godzin:

 • TEORIA: 70 godzin zajęć teoretycznych (10 modułów po 7 godzin)
 • PRAKTYKA: 5 godzin zajęć praktycznych (2 moduły po 2,5 godziny), w tym:
  • 5 godzin w Ruchu Drogowym (RD)

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA (KWPU)

Dotyczy tych kierowców którzy ukończyli wcześniej szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie jednej z kategorii zawodowych prawa jazdy, a obecnie „uzupełniają” swoje prawo jazdy o drugą kategorię.

Kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie w ilości godzin:

 • TEORIA: 32,5 godzin zajęć teoretycznych
 • PRAKTYKA: 2,5 godzin zajęć praktycznych, w tym:
  • 5 godzin w Ruchu Drogowym (RD)

SZKOLENIA OKRESOWE (SO)

Szkolenie okresowe dotyczy wszystkich kierowców zawodowych czynnie wykonujących zawód kierowcy. Celem tego szkolenia jest uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, na podstawie którego kierowca wraz z orzeczeniem lekarskim i psychologicznym, uzyska wpis kodu wspólnotowego do prawa jazdy. Każdy kierowca zobowiązany jest uzyskać taki wpis nie później niż w terminie wskazanym w tabeli, a następnie cyklicznie co 5 lat. Termin odbycia pierwszego szkolenia uzależniony jest od daty uzyskania uprawnienia do prowadzenia danej kategorii pojazdu (kat C,C1 lub D,D1 prawa jazdy) i musi odbyć się stosunkowo wcześniej, aby uzyskać wpis do prawa jazdy nie później niż do dnia podanego w poniższej tabeli. Szkolenie okresowe prowadzone są w formie kursu 5 dniowego, obejmującego 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w modułach: (5 modułów po 7 godzin)

UWAGA: Brak wpisu kodu wspólnotowego do prawa jazdy, uzyskanego w odpowiednim czasie, nie pozwala na kontynuowanie pracy w zawodzie kierowcy.


 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie:
 • Ważnego prawa jazdy kategorii C1, C lub D1, D
 • Dowodu osobistego
 • Świadectwa kwalifikacji zawodowej lub
 • Zaświadczenia z ukończenia kursu na przewóz osób lub przewóz rzeczy
 • Dokonanie opłaty za kurs

KURSY DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE (ADR)

 • Rodzaje kursów ADR:
 • podstawowy - 24 godziny (+ 1 godzina ćwiczeń na każde 5 osób)
 • specjalistyczny cysterny – 16 godzin
 • specjalistyczny kl. 1 – 12 godzin
 • specjalistyczny kl. 7 – 12 godzin
 • Wymagania dot. kursantów:
 • ukończone 21 lat,
 • posiadane prawo jazdy,
 • przystępując do kursu specjalistycznego - ukończony kurs podstawowy.

 

Szkolenie:
 • Kurs podstawowy
 • uprawniający kierowców do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, za wyjątkiem klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały promieniotwórcze). Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończony 21 rok życia oraz posiadanie prawa jazdy. Kurs zwany "podstawowym", gdyż w celu zdobycia dalszych uprawnień (na cysterny czy klasy 1 i 7) wymagane jest ukończenie w pierwszej kolejności tego kursu. Okres ważności wydanego świadectwa wynosi 5 lat. Kurs kończy się egzaminem państwowym, składanym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego. Egzamin polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Warunkiem zaliczenia egzaminu i otrzymania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 20 pytań.
 • Kursy specjalistyczne
 • mogą zostać przeprowadzane po zakończeniu kursu podstawowego lub równocześnie z nim. Kurs z zakresu przewozu ładunków cysternami trwa 16 godzin, na przewóz ładunków cysternami wszelkich klas, za wyjątkiem klasy 1 i 7. Kursy w zakresie klas 1 i 7 są kursami dedykowanymi dla konkretnych klas, z uwagi na ich szczególne niebezpieczeństwo i kończą się egzaminem pisemnym w postaci testu składającego się z 18 pytań, z czego poprawnych odpowiedzi musi zostać udzielonych na co najmniej 12 z nich.