menu phone arrow_upward

Droga do prawa jazdy

krok po kroku ...

Krok 1

Robimy badania lekarskie(lekarz uprawniony do badania kierowców) i, lub badania psychologiczne(dla kat. C, C+E)

Krok 2

Wizyta w Wydziale Komunikacji Urzędu Miejskiego lub Starostwa Powiatowego celem utworzenia profila kierowcy.
Należy przynieść ze sobą badania lekarkie, badania psychologiczne( kat.C, C+E), zdjęcie kolorowe formatu 3,5 x 4,5cm, dowód tożsamości, ewentualnie posiadane już prawo jazdy.

Krok 3

Aby zapisać się na kurs prawa jazdy należy przyjść do biura Ośrodka Szkolenia Kierowców „Andrzej i Syn” w Rybniku przy ulicy Młyńskiej 8 z profilem kierowcy.

Krok 4

Szkolenie teoretyczne trwa łącznie:

 • 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A, B,
 • 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C,
 • 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM;

dla kategorii AM, A1, A2, A, B - zajęcia odbywają się w środy i czwartki w sali wykładowej ośrodka o godz. 18:00.

dla kategorii B+E, C, C+E - zajęcia odbywają się w wtorki i piątki w sali wykładowej ośrodka o godz. 18:00.

Szkolenie praktyczne trwa łącznie:

 • 5 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii AM,
 • 30 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B,
 • 15 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii B+E,
 • 20 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2, A,
 • 25 godzin w zakresie prawa jazdy kategorii C+E,

Praktyczne zajęcia (jazdy) realizujemy na własnym placu manewrowym oraz w mieście.

Krok 5

Zwieńczeniem naszej współpracy jest pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego.

Krok 6

Po zakończeniu szkolenia w naszym ośrodku, z kompletem dokumentów udajemy się do wybranego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, gdzie ustalamy termin egzaminu państwowego.

Krok 7

Po zdanym egzaminie państwowym wnosimy opłątę za wydanie prawa jazdy i czekamy na jego wydanie.

WARUNKI UZYSKANIA PRAWO JAZDY

Prawo jazdy, tak jak dowód osobisty, stało sie dokumentem powszechnym i niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie. Dla pewnych osób to luksus umożliwiający korzystanie z własnego samochodu, dla innych - źródło utrzymania rodziny. Aktualnie trwają prace nad ustawą o kierujących, która wprowadzi pewne zmiany w funkcjonujących dziś przepisach regulujących uzyskiwanie i posiadanie praw jazdy. Ale zanim to nastąpi, warto znać obowiązujące dziś kategorie praw jazdy i warunki ich uzyskania.

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia. Jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy. Do egzaminu można przystąpić następnego dnia po ukończeniu wymaganego wieku.

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 1. osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 2. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 3. odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 4. zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii;

Ponadto osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi udokumentować przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane za opłatą przez starostę, na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.

KATEGORIE AM, A1, A2, A

KATEGORIA AM

Kategoria AM zastępuje kartę motorowerową i pozwala na kierowanie motorowerami oraz czterokołowcami lekkimi. Kandydat na kierującego musi mieć ukończone 14 lat.

KATEGORIA A1

Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

KATEGORIA A2

Kategoria A2 czyli kategoria pośrednia między kategorią A1, a kategorią A, będzie pozwalała na kierowanie motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy ciała własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg. Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 18 lat.

KATEGORIA A

Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem (motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A, to:

 • 20 lat dla kat. A, jeżeli osoba od co najmniej 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2,
 • 24 lata dla kat. A, jeżeli osoba nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2.
EGZAMIN

Osoba egzaminowana zapewnienia sobie podczas egzaminu (§13 ust. 1 pkt. 3) strój ochronny w postaci:

 • wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie
 • spodni z długimi nogawkami
 • kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski
 • rękawic zakrywających całe dłonie

Zmianie uległa część teoretyczna. Zamiast dotychczasowych pytań testowych, osoba egzaminowana musi:

 • udzielić odpowiedzi TAK/NIE na pytania jednokrotnego wyboru, przy czym czas na odpowiedź wynosi 20 sekund
 • udzielić odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru – czas odpowiedzi 50 sekund
 • uzyskać łącznie minimum 68 punktów na 74 możliwe aby uzyskać wynik pozytywny egzaminu

NIE MA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIA WCZEŚNIEJ UDZIELONYCH ODPOWIEDZI


Zmianom ulegają również trasy egzaminacyjne (z wyjątkiem kat. AM i T). Egzaminator wskazuje, gdzie ma jechać osoba egzaminowana. Czas egzaminu praktycznego ma wynosić minimum 25 minut. Z dotychczasowych zadań praktycznych pozostaje tylko ruszanie na wzniesieniu.

Zadania praktyczne to:

 • ósemki w prostokątnym polu, wokół dwóch słupków
 • wolny slalom: dwukrotny przejazd między 5 bramkami
 • szybki slalom: przejazd między słupkami rozstawionymi zgodnie z rozporządzeniem, na minimum 2 lub 3 biegu, przy prędkości minimalnej 30 km/h
 • ominięcie przeszkody z lewej i prawej strony przy prędkości jazdy minimum 50 km/h

KATEGORIE B, B+E

KATEGORIA B

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Jeśli posiadacz prawa jazdy kategorii B ciągnie przyczepę lekką bez hamulców, to dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów może wynieś 4250 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może być większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego. Np. pojazd ciągnący o masie własnej 1500 kg i dopuszczalnej ładowności 2000 kg osiąga masę całkowitą 3500 kg. Nie ma przeszkód, aby do tego pojazdu dołączyć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg. Zespół pojazdów zamknie się wówczas dmc 4250 kg. Posiadacz prawa jazdy kategorii B, jeśli kieruje zespołem pojazdów z przyczepą lekką (do 750 kg) z hamulcem bezwładnościowym, zobowiązany jest do przestrzegania warunku mówiącego, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dmc przyczepy. Inaczej przedstawia się sytuacja, kiedy dopuszczalna masa całkowita przyczepy, ciągniętej przez pojazd, którego kierowca posiada uprawnienia kategorii B przekracza 750 kg. Otóż w przypadku kiedy przyczepa posiada hamulec bezwładnościowy, dopuszczalna masa całkowita przyczepy może być większa od masy pojazdu. W takiej sytuacji dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego musi stanowić co najmniej 1,33 dmc przyczepy. Np. masa własna pojazdu ciągnącego wynosi co najmniej 1500 kg, dopuszczalna ładowność – maksymalnie 500 kg, a dmc przyczepy, wynosi 1500 kg. Razem dmc zespołu wynosi 3500 kg. Przy hamulcu uruchamianym z miejsca kierowcy, dmc przyczepy może być większa niż masa własna pojazdu ciągnącego. Np. masa własna pojazdu ciągnącego wynosi minimum 1700 kg, dmc – maksymalnie 1800 kg, a dmc przyczepy wynosi 1700 kg. Warunek dotyczący nieprzekraczania dmc zestawu 3500 kg został zachowany.

Posiadając uprawnienia kategorii B, można również kierować ciągnikiem rolniczym (pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych) lub pojazdem wolnobieżnym (pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h).

KATEGORIA B+E

Kategoria B+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.

Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.

Posiadacz kategorii B+E prawa jazdy, jeśli ciągnie przyczepę lekką, musi spełniać te same zasady, co osoba posiadająca uprawnienia kategorii B. W sytuacji, kiedy dmc przyczepy przekracza 750 kg i ma hamulec najazdowy, zaczyna obowiązywać zasada, że dmc pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dmc przyczepy (podobnie jak przy kategorii B). Np. pojazd o dmc 3500 kg ciągnie przyczepę o dmc 2650 kg.

Przy przyczepie z hamulcem uruchamianym z miejsca kierowcy na ma żadnych obostrzeń co do dmc przyczepy. Oznacza to, że dmc pojazdu ciągnącego może być niższe od dmc przyczepy, jednak rzeczywista masa całkowita przyczepy musi być mniejsza lub równa rzeczywistej masie całkowitej pojazdu ciągnącego.

Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:

 • wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
 • dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
 • maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
 • 3.500 kg, z tym że w przypadku samochodu terenowego, masa ta może ulec zwiększeniu do 150 % wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków.

Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć:

 • maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu;
 • 750 kg.

KATEGORIE C, C+E

KATEGORIA C

Kategoria C prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie kategorii B prawa jazdy. Kandydat na kierowcę musi przejść badania psychologiczne.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

KATEGORIA C+E

Kategoria C+E prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E, posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategoria C+E i D, nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy. Kandydat na kierowcę musi przejść badania psychologiczne.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.